Ouders in de school
Een goed contact tussen school en ouders is heel belangrijk. Het contact dient dan ook niet altijd op een van te voren geregelde momenten plaats te vinden. Het spontaan binnenlopen, het praatje bij de deur etc. zijn voor het team van grote waarde. Door deze werkwijze kan een vertrouwelijke band groeien tussen leerkrachten en ouders. Want een goede samenwerking tussen school en u bevordert het welbevinden van uw kind.
In de kalender staan de diverse activiteiten vermeld die in school plaatsvinden. Via het informatiebulletin wordt u geïnformeerd bij welke activiteiten u aanwezig kunt zijn en welke niet. Voor diverse activiteiten roepen wij de hulp in van ouders. U kunt zich hiervoor opgeven door dit aan het begint van het schooljaar op de dan verstrekte ouderhulplijst aan te geven.
 
Elk jaar organiseert het team in het begin van het schooljaar voor de groepen 1 tot en met 8 groepsinformatieavonden. De bedoeling is dat u tijdens deze bijeenkomst geïnformeerd wordt over het werken in de klas van uw kind. Daarnaast wordt in het voorjaar een thema-avond georganiseerd waarin een voor de school belangrijk onderwerp centraal staat. De afgelopen jaren stonden het pesten en het sociaal welbevinden van het kind centraal.
 
Rapportbesprekingsavonden
Elke leerkracht houdt van zijn groep de vorderingen bij. De leerkrachten van groep 1 houden sinds het schooljaar 2004-2005 via het Ontwikkelingspakket voor kleuters de vorderingen van deze leerlingen bij.

Daarnaast worden voor de leerlingen van groep 2 ook de

gegevens van dit ontwikkelingspakket gebruikt. Voor elke oudste kleuter wordt ook een rapport vervaardigd. De leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 ontvangen een rapport. Op dit uitgebreide rapport vermeldden we leerrendement ( op DLE-niveau en op schaalscore van het CITO-volgsysteem). Aan de leerlingen van de groepen 7 en 8 wordt de mogelijkheid geboden om zelf ontwikkelingsdoelen samen te stellen. Indien mogelijk kan ook leerlingenwerk worden toegevoegd.

U als ouder / verzorger krijgt elk schooljaar twee maal een uitnodiging om op school over de leervorderingen en het gedrag van uw kind en de sociaal emotionele ontwikkeling te komen praten. Het zijn 10 minuten-gesprekken, die voor veel ouders voldoende zijn, maar voor sommige ouders aanleiding geven op een ander moment wat langer en indringender over het werk van hun kind ( onze leerling) te praten. Voor die leerlingen waarvoor het noodzakelijk is wordt aan het eind van het schooljaar door de groepsleerkracht nog een extra contactavond ingepland.
 
Voorlichtingsavonden groep 7 en 8
Tijdens deze avond wordt vooruit gekeken naar het vervolgonderwijs dat in de omgeving Zwolle / Ommen te volgen is. Centraal staan de advisering, de Nio-toets, de Eindtoetsbasisonderwijs van het Cito, de opbouw van de scholen, de informatieavonden en openhuisdagen en de aanmeldingsprocedures. Daarnaast wordt samen met de collega’s van de andere openbare basisscholen nog een informatieavond georganiseerd, waarbij de collega’s van het voortgezet onderwijs worden uitgenodigd.
 
Informatiebulletin
Regelmatig verschijnen er informatiebulletins. De oudste leerling uit een gezin ontvangt het genummerde informatiebulletin, waarin u nieuws van school en andere activiteiten kunt aantreffen. Deze informatie wordt met ingang van dit schooljaar ook per email verzonden.
Schoolkrant "De Malle Molen"
We streven er naar om een of twee keer per jaar deze krant te laten verschijnen. Dit katern bestaat voor 75% uit leerlingen materiaal. Het overige deel bestaat uit mededelingen.
 
Website www.obsdecarrousel.nl
Ook op de site van onze school kunnen ouders / verzorgers kennis nemen van de gegevens van onze school. Vanaf deze site kunt u ook schoolspecifieke informatie downloaden. Wanneer u bezwaren heeft tegen het eventueel plaatsen van een foto’s, youtube-filmpjes, enz. waarop uw kind(eren) staat,  kunt u dit schriftelijk kenbaar maken bij de directeur.