Ouders / Medezeggenschapsraad
 
Veel ouders zien de Medezeggenschapsraad (MR) van onze school als een orgaan waar besluiten worden genomen en dingen worden besproken waar je als ouder niets van merkt, niets van weet en niets mee te maken hebt. Dat niets minder waar is kunt u hieronder lezen.
 
De Medezeggenschapsraad
De MR is eigenlijk de Ondernemingsraad van de school. Maar de MR is wel een hele bijzondere ondernemingsraad want behalve personeelsleden zitten er in de MR ook de vertegenwoordigers (ouders) van de klanten (leerlingen).
De MR maakt het mogelijk voor personeelsleden en ouders invloed uit te oefenen op de besluitvorming van het schoolbestuur en het beleid binnen de school. De MR heeft de bevoegdheid om alle aangelegenheden die de school betreffen te bespreken. Het is daarbij natuurlijk niet de bedoeling dat de school onbestuurbaar wordt doordat de MR alle zaken welke het dagelijks beleid aangaan wenst te bespreken. De MR mengt zich dan ook in het algemeen niet in het dagelijks beleid tenzij hier gegronde redenen voor zijn en het zaken zijn welke de gehele of een groot deel van de school betreffen. De MR is dus ook geen "klachtenbureau" voor klachten aangaande het dagelijks beleid of klachten van een kleine groep van ouders of leerlingen. Daarvoor bestaat de klachtenprocedure waarvoor binnen onze school een vertrouwenspersoon aangewezen is, Loes van der Kolk.
De MR-vergadering
De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar. Voorts wordt er natuurlijk optimaal gebruik gemaakt van de moderne communicatiemiddelen zoals e-mail en telefoon. Hierdoor zijn de meeste beleidsstukken al grotendeels "besproken" voordat deze tijdens een vergadering ter tafel worden gebracht. De vergaderduur kan hierdoor aanmerkelijk bekort worden en de vergaderfrequentie kan hierdoor aanmerkelijk beperkt worden. De directeur adviseert de MR over alle voorkomende zaken.
Hij vertegenwoordigt het bevoegd gezag en is bij de vergaderingen aanwezig.
Het eerste gedeelte van de MR-vergaderingen zijn openbaar en mogen dus door iedereen worden bijgewoond. Graag vooraf even contact op met een van de MR leden. Vergaderdata en aanvangstijden kunnen soms wijzigen.
 
Vergaderdata:

nr dag datum  
Algemene jaarvergadering:
 
dinsdag
6 oktober 2015
 
1 maandag 31 – 8 - 2015
2 dinsdag 29 – 9 - 2015
3 donderdag 12 – 11 - 2015
4 dinsdag 2 – 2 - 2016
5 dinsdag 22 – 3 - 2016
6 donderdag 12 – 5 - 2016
7 dinsdag 7 – 6 – 2016   (indien nodig)

 
Samenstelling van de MR
In het MR-reglement is vastgelegd uit hoeveel leden de MR bestaat. Voor onze school is vastgelegd dat de MR bestaat uit drie personeelsleden en drie ouders. De personeelsleden welke zitting hebben in de MR worden tezamen de personeelsgeleding genoemd. De ouders welke zitting hebben in de MR worden tezamen de oudergeleding genoemd. De woorden personeelsgeleding en oudergeleding keren vaak terug in alles wat de MR aangaat.
Natuurlijk is het belangrijk om voldoende kennis te hebben zodat de juiste besluiten genomen en de juiste adviezen gegeven kunnen worden. Er is een mogelijkheid tot het volgen van een cursus, wanneer u in de MR wilt.
Iemand die zitting neemt in de MR doet dit voor een termijn van drie jaar. Daarna kan hij of zij besluiten om nog drie jaar zitting te nemen of te stoppen. Natuurlijk is het heel belangrijk dat niet ineens alle kennis en ervaring verloren gaat. Om dat te voorkomen is het mogelijk, als de zittingstermijn van twee of meer leden van een geleding tegelijk afloopt of als er geen opvolging gevonden kan worden voor een lid wiens zittingstermijn eindigt, om na drie jaar de zittingstermijn te verlengen met een jaar. Op deze wijze wordt de continuïteit zo goed mogelijk gewaarborgd.
 
Lid worden van de MR
Lid worden van de MR kan door aan een van de leden van de MR te kennen te geven dat er interesse bestaat voor het lidmaatschap. Zodra er een vacature ontstaat zal de voorzitter de betreffende kandidaat benaderen. In het MR-reglement zijn de regels vastgelegd in geval er meerdere kandidaten voor een vacature zijn. Leden van de MR treden op namens de gehele groep welke zij vertegenwoordigen (ouders of personeel) en vertolkt de mening van de gehele achterban. Omdat leden soms over vertrouwelijke informatie beschikken kan het gebeuren dat een MR-lid een andere mening heeft dan de achterban.
Op onze school hebben momenteel de volgende leden zitting in de MR.

Namens de personeelsgeleding:

Marijke Beumer          Loes van der Kolk            Sylvia van Handenhove
Secretaris                       lid                            lid
 
Namens de oudergeleding:

Jeroen van Gils           Danielle Borgeld             Esther d’Haens
Voorzitter                       lid                             lid
 
Invloed van de MR
De MR oefent invloed uit op de besluitvorming van het schoolbestuur en op het beleid binnen de school. Om dat te kunnen doen zijn er hierover tussen de directie en de MR "spelregels" afgesproken welke zijn vastgelegd in het MR reglement. U kunt de complete inhoud van dit document terugvinden op de website van onze school.
Deze spelregels zijn natuurlijk niet zomaar bedacht. Als basis hiervoor diende de inhoud van de nieuwe Wet Medezeggenschap Scholen kortweg de WMS. In deze wet is ondermeer vastgelegd waarover de MR mag meebeslissen en waarover de MR een advies mag uitbrengen. Welke delen van de MR mogen meebeslissen Oudergeleding, personeelsgeleding of beiden) etc.
Tevens is in het MR_reglement vastgelegd dat er een huishoudelijk reglement dient te zijn. In dit huishoudelijk reglement zijn ondermeer de taken van de leden, de wijze van vergaderen etc. vastgelegd. Maar hierin is bijvoorbeeld ook vastgelegd dat de vergaderingen van de Ouderraad op verzoek kunnen worden bijgewoond door een MR-lid. De complete inhoud van het huishoudelijk reglement vindt u terug op de website van onze school.
 
De GMR
Onze school is een onderdeel van de  stichting Openbaar Onderwijs regio Zwolle waarin totaal 29 basisscholen zijn opgenomen. Hiervan zijn er 17 in Zwolle en 10 in de regio en 2 speciaal onderwijs. Sommige besluiten worden voor alle scholen tegelijk door het Stichtingsbestuur genomen. Deze besluiten gelden dan voor alle scholen welke onderdeel zijn van de Stichting.
Ook voor de Stichting is er een Medezeggenschapsraad in het leven geroepen en omdat de besluiten die genomen worden voor alle scholen van de Stichting gelden zit er in deze Medezeggenschapsraad van vertegenwoordigers van deze scholen. De 10 scholen uit de regio zijn vertegenwoordigd door 4 MR-leden, dit kunnen personeelsleden zijn of ouders. Momenteel is er voor de Carrousel geen MR-lid die zitting heeft in de Medezeggenschapsraad van de Stichting. De MR van de Carrousel blijft op de hoogte van ontwikkelingen door de notulen en stukken te ontvangen en worden zonodig besproken tijdens de MR-vergadering.
Om goed onderscheid te kunnen maken tussen de MR van de school en de MR van de Stichting wordt de MR van de Stichting aangeduid als Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad ofwel de GMR. Net als met de MR het geval was zijn er ook voor de GMR "spelregels" afgesproken welke in dit geval zijn vastgelegd in het GMR-huishoudelijk reglement. Dit reglement kunt u terugvinden op de website van de OOZ. (www.ooz.nl)
Kortom, het beleid op onze school wordt bepaald door de Stichting en door de directie. In beide gevallen wordt er over de schouders meegekeken door personeelsleden en ouders.
 
Het e-mailadres van de Medezeggenschapsraad is:
mrcarrousel@gmail.com
 
De notulen en jaarverslagen van de MR liggen ter inzage op school:
Download hier het huishoudelijk reglement/werkplan??? van de MR
(link maken)
 
OBS De Carrousel
www.obsdecarrousel.nl
Vossersteeg 59, 7722 RJ Dalfsen
Telefoon: 0529 – 431 861 (08.00 - 17.00 uur) of email

directie@obsdecarrousel.nl
Directeur: Anton Klein Willink / Locatie-coordinator: A.Schouten, wrnd Marijke Beumer
 
De Carrousel maakt deel uit van:
Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en regio
Dobbe 74, 8032 JX Zwolle.
Postbus 55, 8000 AB Zwolle
 
Telefoon: 038 - 4555 940
Fax:        038 - 4555 949
Website:
www.ooz.nl en email: secretariaat@ooz.nl